Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! АКЦІЇ! ЗНИЖКА до 70%! Для користувачів ІС «ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ», які придбали оновлення на 2020 р., вартість ONLINE-доступу на Інтернет-порталі "Леонорм" до повного актуалізованого каталогу бібліографічних описів національних стандартів та Реєстрів "Леонорм-ABCD" (код 7903)! Докладніше...

Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 листопада 2014 р. N 636

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. N 1442

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. N 1442 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 2, ст. 51, N 10, ст. 382; 2001 р., N 17, ст. 756; 2005 р., N 34, ст. 2061; 2009 р., N 17, ст. 516; 2012 р., N 11, ст. 403) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 21

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. N 1442

1. У пункті 2 постанови слова "Державній податковій службі" замінити словами "Державній фіскальній службі".

2. У Правилах роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених зазначеною постановою:

1) у пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Ці Правила визначають порядок приймання та роздрібної торгівлі бензином, дизельним паливом, скрапленим вуглеводневим газом, гасом, маслами, мастилами (далі - нафтопродукти), розфасованими нафтопродуктами, а також регламентують вимоги стосовно дотримання прав споживачів щодо належної якості нафтопродуктів, безпеки для життя та здоров'я споживачів, навколишнього природного середовища і рівня торговельного обслуговування.";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Дія цих Правил не поширюється на роздрібну торгівлю скрапленим вуглеводневим газом для побутових потреб, що здійснюється відповідно до Правил роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1790 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 47, ст. 2434).";

2) у пункті 2:

друге речення абзацу першого після слів "Продаж нафтопродуктів" доповнити словами "(крім бензину, дизельного палива, скрапленого вуглеводневого газу)";

абзац другий доповнити реченням такого змісту: "У місцях продажу гасу на розлив можуть установлюватися обладнані кранами невеликі резервуари (залізні бочки) з піддонами.";

3) у пункті 3:

в абзаці другому слово ", зберігання" виключити, а слово "паливороздавальними" замінити словами "паливо-, масло- та газороздавальними";

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"На стаціонарних АЗС можуть розташовуватися пункти продажу товарів та надання побутових послуг.".

У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - десятим;

в абзаці п'ятому слова "зберігання та" виключити;

абзац шостий після слова "пунктах" доповнити словами "та за їх межами", а після слова "дорогах" - словами "- як об'єкти дорожнього сервісу";

абзац дев'ятий виключити;

в абзаці десятому слово "нафтопродуктів" замінити словами "бензину, дизельного палива та скрапленого вуглеводневого газу";

4) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Суб'єкт господарювання, що здійснює продаж нафтопродуктів, зобов'язаний своєчасно надати споживачеві необхідну доступну та достовірну інформацію про нафтопродукти, а також на вимогу споживача - копію документа про якість (паспорт якості) та копію декларації про їх відповідність.

Така інформація доводиться до відома споживачів шляхом зазначення у супровідній документації, що додається до нафтопродуктів, на етикетці (для розфасованих нафтопродуктів), а також у маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для відповідного виду продукції.

В інформації про нафтопродукти зазначаються:

найменування, марка та вид нафтопродуктів;

дані показників їх якості;

ціна;

правила та умови їх ефективного і безпечного використання;

для розфасованих нафтопродуктів - номінальна кількість товару в одиниці маси, об'єму або іншої фізичної величини, а також гранично допустимі відхилення від номінальної кількості або посилання на нормативний документ, згідно з яким їх установлено; відомості про умови зберігання, строк придатності, необхідні дії споживача після його закінчення, а також можливі наслідки в разі невчинення таких дій; відомості про виробника, його місцезнаходження та контактна інформація;

найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, який виконує функції з прийняття претензій від споживача.

Інформація подається споживачеві згідно із законодавством про мови.

Суб'єкт господарювання зобов'язаний поінформувати споживача про можливість виникнення небезпеки для життя, здоров'я споживача та його майна, навколишнього природного середовища у разі порушення правил пожежної та екологічної безпеки під час поводження з нафтопродуктами.";

5) у пункті 11:

в абзацах першому - четвертому слово "нафтопродукти" в усіх відмінках замінити словами "розфасовані нафтопродукти" у відповідному відмінку;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"Забороняється продаж нафтопродуктів, які не відповідають обов'язковим вимогам щодо їх якості та безпечності.".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

6) у пункті 12:

абзац другий виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

"Усі працівники АЗС та спеціалізованих магазинів повинні виконувати умови утримання території АЗС і приміщень магазинів у належному санітарному стані, дотримуватися правил пожежної та екологічної безпеки, правил користування засобами вимірювальної техніки, вимог нормативно-правових актів до охорони праці, продажу нафтопродуктів, супутніх товарів, а також торговельного обслуговування споживачів.";

7) у пункті 14:

слова "Законів України "Про підприємництво" замінити словами "Кодексу цивільного захисту України", Законів України";

слова "Про пожежну безпеку," виключити;

слова і цифри "Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. N 883 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 25, ст. 1818)" замінити словами і цифрами "Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. N 883 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 25, ст. 1818; 2011 р., N 51, ст. 2038)";

8) пункт 20 викласти в такій редакції:

"20. Засоби вимірювальної техніки, у тому числі резервуари, які застосовуються на АЗС, підлягають повірці або державній метрологічній атестації відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів з метрології.

АЗС укомплектовуються для проведення перевірки на точність роботи:

паливороздавальних колонок продуктивністю:

- до 100 літрів на хвилину - еталонними мірниками другого розряду номінальною місткістю 10 або 20 літрів;

- більше ніж 100 літрів на хвилину - еталонними мірниками другого розряду номінальною місткістю 20 або 50 літрів;

маслороздавальних колонок - еталонними мірниками другого розряду номінальною місткістю 2 або 5 літрів.";

9) у пункті 22:

в абзаці першому слово "умовам" замінити словом "вимогам";

в абзаці третьому слова "не закопано" замінити словами "не заглиблені";

10) пункти 23 і 25 виключити;

11) у назві розділу "Приймання і зберігання нафтопродуктів" слова "і зберігання" виключити;

12) в абзаці другому пункту 26 слово "ємкостях" замінити словом "ємностях";

13) у пункті 27:

в абзаці першому слова "копії сертифіката відповідності нафтопродукту чи свідоцтва про визнання відповідності" замінити словами "декларації про відповідність, реєстраційного номера сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності у супровідних документах на нафтопродукти";

в абзаці другому слово "робочої" замінити словом "посадової";

14) абзац другий пункту 28 виключити;

15) абзац одинадцятий пункту 29 викласти в такій редакції:

"відсутності серед супровідних документів на нафтопродукти декларації про відповідність, реєстраційного номера сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності.";

16) пункт 30 після слова "щоб" доповнити словом "не";

17) в абзаці другому пункту 33 слова "знаходитися за межами території АЗС" замінити словами і цифрою "розміщуватися не ближче ніж за 3 метри до автомобіля, що заправляється";

18) в абзаці першому пункту 34:

у першому реченні слова "мастило- та сумішороздавальні" замінити словами "масло- та газороздавальні";

друге речення після слова "нафтопродукти" доповнити словами "(крім скрапленого вуглеводневого газу)";

19) у пункті 36 слова "та мастилороздавальні" замінити словами ", масло- та газороздавальні";

20) у пункті 37:

абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

"37. Паливо-, масло- та газороздавальні колонки на АЗС установлюються таким чином, щоб споживач міг безпосередньо спостерігати за даними показувального пристрою колонки під час видачі замовленого ним об'єму нафтопродукту. Дані показувального пристрою колонки зберігаються протягом усього часу проведення розрахунку із споживачем.

Перед початком кожного відпуску нафтопродуктів дані показувального пристрою колонки щодо об'єму та вартості відповідного виду нафтопродуктів повинні обов'язково встановлюватися на нульову позначку.";

абзац третій після слова "перевірити" доповнити словами "за допомогою еталонного мірника";

21) у пункті 39:

абзац другий після слова "Вимірювання" доповнити словом "об'єму";

перше речення абзацу третього після слова "вимірювання" доповнити словом "об'єму".

____________


Назад
 


Продукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2020, ЛЕОНОРМ.