Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від 5 грудня 2007 р. N 1382

Київ

Про затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент закритих джерел іонізуючого випромінювання та план заходів щодо запровадження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання, що додаються.

2. Установити, що Технічний регламент закритих джерел іонізуючого випромінювання застосовується суб'єктами діяльності у сфері використання ядерної енергії у добровільному порядку до 2011 року включно, а з 2012 року обов'язково.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 


 

Інд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2007 р. N 1382 


 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
закритих джерел іонізуючого випромінювання

 

Загальні положення

 

1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги до закритих джерел іонізуючого випромінювання щодо забезпечення радіаційного захисту персоналу та населення, навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання, а також процедури оцінки відповідності таких джерел установленим вимогам та порядок їх застосування.

2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

закрите джерело іонізуючого випромінювання (далі - закрите джерело) - радіоактивна речовина, повністю упакована у тверду захисну оболонку з нерадіоактивного матеріалу та/або інкапсульована у достатньо міцну захисну оболонку для запобігання витоку речовини за належних умов експлуатації протягом установленого строку служби, а також у непередбачених умовах;

модуль процедури оцінки відповідності (далі - модуль) - комплекс узгоджених процедур оцінки відповідності виробів установленим вимогам.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законах України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про стандартизацію", "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності".

3. Дія Технічного регламенту поширюється на усі закриті джерела вітчизняного або іноземного виробництва, що не звільняються в установленому законодавством порядку від регулюючого контролю.

4. Закриті джерела вводяться в обіг на території України за умови підтвердження їх відповідності вимогам цього Технічного регламенту та визнання в установленому порядку результатів оцінки відповідності, проведеної за межами України.

Власник закритого джерела, що вводиться в обіг в установленому порядку на території України, зобов'язаний завчасно одержати ліцензію на провадження діяльності з його використання.

Якщо виробник або постачальник закритого джерела застосовує до нього національний знак відповідності згідно з іншими технічними регламентами, у технічній документації робиться відмітка про відповідність такого джерела зазначеним регламентам.

Основні технічні вимоги до закритих джерел

 

5. Закриті джерела повинні:

мати конструкцію, яка за належних умов експлуатації забезпечує радіаційну безпеку в місцях експлуатації та зберігання, і номер, який проштамповується на джерелі та його контейнері. Якщо використовується контейнер багаторазового використання, на нього наноситься інформація про тип джерела;

виготовлятися відповідно до стандартів і технічних умов на конкретний тип закритого джерела, іншої технологічної документації, затвердженої в установленому порядку;

бути герметично закритими (рівень герметичності визначається шляхом застосування одного з радіометричних або нерадіометричних методів в установленому порядку);

відповідати своєму призначенню і основним технічним вимогам.

За належних умов експлуатації основні технічні вимоги до закритих джерел повинні виконуватися протягом установленого строку служби.

Процедура оцінки відповідності

 

6. Оцінку відповідності закритого джерела вимогам цього Технічного регламенту (далі - оцінка відповідності) проводить виробник або уповноважена ним особа - резидент України шляхом декларування чи призначений в установленому порядку Держспоживстандартом орган з оцінки відповідності шляхом застосування модулів згідно з Технічним регламентом модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31), з подальшою видачею сертифіката відповідності закритого джерела.

Форма декларації про відповідність наведена в додатку 1.

Обрання процедури оцінки відповідності залежить від категорії закритого джерела (додаток 2) і здійснюється відповідно до Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, виробником або уповноваженою ним особою - резидентом України із застосуванням одного з модулів або їх комбінації (додаток 3).

Цей Технічний регламент не обмежує виробника щодо застосування складніших модулів.

7. Технічна документація, що подається виробником або уповноваженою ним особою - резидентом України органові з оцінки відповідності, повинна містити вимоги до конструкції закритого джерела та умов його експлуатації, технічного обслуговування і ремонту, заходів щодо забезпечення безпеки зберігання та використання закритого джерела, кваліфікації персоналу, а також фотокартки закритого джерела, його контейнера, транспортувальної упаковки, приладу і обладнання.

Технічна документація, що складається державною мовою, забезпечує можливість проведення оцінки відповідності.

8. Зобов'язання щодо складення декларацій про відповідність, маркування закритого джерела національним знаком відповідності покладається у разі:

введення в обіг закритого джерела вітчизняного виробництва - на виробника;

введення в обіг закритого джерела іноземного виробництва - на уповноважену виробником особу - резидента України, що постачає закрите джерело.

У разі відсутності уповноваженої виробником особи - резидента України зобов'язання щодо складення декларації про відповідність, маркування національним знаком відповідності покладається на особу, що вводить в обіг закрите джерело іноземного виробництва. ,

9. Після складення декларації про відповідність виробник або уповноважена ним особа - резидент України наносить національний знак відповідності на закрите джерело або його контейнер, транспортувальну упаковку, прилад чи обладнання та/або технічну документацію відповідно до Правил застосування національного знака відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1599 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

10. Національний знак відповідності на закритому джерелі або на його транспортувальній упаковці, приладі чи обладнанні та/або технічній документації свідчить про відповідність такого джерела вимогам цього Технічного регламенту і нормам радіаційної безпеки.

11. Виробник або уповноважена ним особа - резидент України повинен зберігати протягом десяти років після введення в обіг закритого джерела декларацію про відповідність та технічну документацію, зазначену в пункті 7 цього Технічного регламенту, і надавати її для перевірки в установленому законодавством порядку.

У разі відсутності уповноваженої виробником особи зобов'язання щодо зберігання декларації про відповідність та технічної документації покладається на особу, що ввела таке джерело в обіг.

 

Додаток 1
до Технічного регламенту 


 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність закритого джерела іонізуючого випромінювання вимогам Технічного регламенту

 

 

_____________________________________________________________________________________
                                         (повне найменування виробника / уповноваженої особи - резидента України /
_____________________________________________________________________________________
                                             особи, що вводить в обіг закрите джерело іонізуючого випромінювання,
_____________________________________________________________________________________
                                                       його (її) місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)
підтверджує, що ______________________________________________________________________,
                                                                         (повна назва закритого джерела іонізуючого випромінювання)
яке випускається за ___________________________________________________________________,
                                                                                           (назва та позначення документації)
відповідає Технічному регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання згідно з _____________________________________________________________________________________
                                                                           (назва та позначення нормативних документів
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (за наявності), які є доказом відповідності закритого
_____________________________________________________________________________________,
                                                                              джерела іонізуючого випромінювання
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                  вимогам Технічного регламенту)

Сертифікат відповідності* ______________________________________________________________
                                                                                         (номер сертифіката відповідності, дата його реєстрації,
_____________________________________________________________________________________.
                                                     строк дії, назва та місцезнаходження органу з оцінки відповідності)

Декларація складена під цілковиту відповідальність виробника / уповноваженої виробником особи - резидента України / особи, що вводить в обіг закрите джерело іонізуючого випромінювання.
(непотрібне викреслити) 

__________________________
(посада особи, що склала декларацію) 

____________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

М. П.  

_____________________________
                                 (дата) 


 

 

____________
* Застосовується у разі використання виробником модуля, в якому процедура оцінки відповідності закритого джерела іонізуючого випромінювання проводиться призначеним органом.  

 

 

Місце для позначки
про реєстрацію декларації
про відповідність

  


 

 

 

Додаток 2
до Технічного регламенту 


 

КАТЕГОРІЇ
закритих джерел іонізуючого випромінювання

 

Таблиця 1

Категорія закритого джерела 

Застосування закритого джерела1 

Відношення активності (A / D)2  

радіоізотопні термоелектричні генератори, опромінювачі, джерела для телетерапії, джерела для багатопроменевої телетерапії 

A / D і 1000 

джерела для промислової гамма-радіографії, джерела для брахітерапії високих або середніх активностей 

1000 > A / D і 10 

стаціонарні промислові засоби вимірювань, що містять високоактивні джерела, прилади для проведення геофізичних досліджень та каротажу 

10 > A / D і

джерела для брахітерапії малих активностей, промислові засоби вимірювання, які не містять високоактивних джерел, кісткові денситометри, нейтралізатори статичної електрики 

l > A / D і 0,01 

джерела для брахітерапії малих активностей, прилади для проведення рентгенофлуоресцентного аналізу, прилади електронного захвату, джерела для проведення спектрометрії, контрольні джерела позитронної емісійної томографії 

0,01 > A / D і А > рівня звільнення від регулюючого контролю3 


 

____________
1 Перелік закритих джерел та їх характеристики наведені у таблиці 2 цього додатка. Якщо закрите джерело у таблиці 2 не зазначене, категорію джерела визначає виробник / уповноважена ним особа - резидент України / особа, що вводить в обіг закрите джерело, за погодженням з Держатомрегулювання.

2 Величина D характеризує активність закритого джерела, яке у разі неперебування під регулюючим контролем може призвести до опромінення, достатнього для виникнення серйозних наслідків. Величина А характеризує активність на момент виготовлення закритого джерела.

3 Рівень звільнення від регулюючого контролю визначається згідно з Порядком державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. N 1718 (Офіційний вісник України, 2000 p., N 47, ст. 2034).

ПЕРЕЛІК
закритих джерел іонізуючого випромінювання та їх характеристики

Таблиця 2 додатка 2

Найменування закритого джерела 

Радіонуклід 

Значення активності 

Величина активності, А, ТБк 

Величина активності, D, ТБк 

Відношення активностей, A/D 

Категорія 1 

Джерела для радіоізотопних термоелектрогенераторів 

Sr-90 

максимальна 

2.5Е+04 

1.0Е+00 

2.5Е+04 

мінімальна 

3.3Е+02 

1.0Е+00 

3.3Е+02 

типова 

7.4Е+02 

1.0Е+00 

7.4Е+02 

Pu-238 

максимальна 

1.0Е+01 

6.Е-02 

1.7Е+02 

мінімальна 

1.0Е+00 

6.Е-02 

1.7Е+01 

типова 

1.0Е+01 

6.Е-02 

1.7Е+02 

Опромінювачі, що використовуються для стерилізації 

Co-60 

максимальна 

5.6Е+05 

3.Е-02 

1.9Е+07 

мінімальна 

1.9Е+02 

3.Е-02 

6.2Е+03 

типова 

1.5Е+05 

3.Е-02 

4.9Е+06 

Cs-137 

максимальна 

1.9Е+05 

1.Е-01 

1.9Е+06 

мінімальна 

1.9Е+02 

1.Е-01 

1.9Е+03 

типова 

1.1Е+05 

1.Е-01 

1.1Е+06 

Джерела для самозахищених опромінювачів 

Cs-137 

максимальна 

1.6Е+03 

1.Е-01 

1.6Е+04 

мінімальна 

9.3Е+01 

1.Е-01 

9.3Е+02 

типова 

5.6Е+02 

1.Е-01 

5.6Е+03 

Co-60 

максимальна 

1.9Е+03 

3.Е-02 

6.2Е+04 

мінімальна 

5.6Е+01 

3.Е-02 

1.9Е+03 

типова 

9.3Е+02 

3.Е-02 

3.1Е+04 

Джерела для опромінення крові/тканин 

Cs-137 

максимальна 

4.4Е+02 

1.Е-01 

4.4Е+03 

мінімальна 

3.7Е+01 

1.Е-01 

3.7Е+02 

типова 

2.6Е+02 

1.Е-01 

2.6Е+03 

Co-60 

максимальна 

1.1Е+02 

3.Е-02 

3.7Е+03 

мінімальна 

5.6Е+01 

3.Е-02 

1.9Е+03 

типова 

8.9Е+01 

3.Е-02 

3.0Е+03 

Джерела для багатопучкової дистанційної променевої терапії 

Co-60 

максимальна  

3.7Е+02  

3.Е-02  

1.2Е+04  

мінімальна 

1.5Е+02 

3.Е-02 

4.9Е+03 

типова 

2.6Е+02 

3.Е-02 

8.6Е+03 

Джерела для дистанційної променевої терапії 

Co-60 

максимальна 

5.6Е+02 

3.Е-02 

1.9Е+04 

мінімальна 

3.7Е+01 

3.Е-02 

1.2Е+03 

типова 

1.5Е+02 

3.Е-02 

4.9Е+03 

Cs-137 

максимальна 

5.6Е+01 

1.Е-01 

5.6Е+02 

мінімальна 

1.9Е+01 

1.Е-01 

1.9Е+02 

типова 

1.9Е+01 

1.Е-01 

1.9Е+02 

Категорія 2 

Джерела для промислової радіографії 

Co-60 

максимальна 

7.4Е+00 

3.Е-02 

2.5Е+02 

мінімальна 

4.1Е-01 

3.Е-02 

1.4Е+01 

типова 

2.2Е+00 

3.Е-02 

7.4Е+01 

Ir-192 

максимальна 

7.4Е+00 

8.Е-02 

9.3Е+01 

мінімальна 

1.9Е-01 

8.Е-02 

2.3Е+00 

типова 

3.7Е+00 

8.Е-02 

4.6Е+01 

Se-75 

максимальна 

3.0Е+00 

2.Е-01 

1.5Е+01 

мінімальна 

3.0Е+00 

2.Е-01 

1.5Е+01 

типова 

3.0Е+00 

2.Е-01 

1.5Е+01 

Yb-169 

максимальна 

3.7Е-01 

3.Е-01 

1.2Е+00 

мінімальна 

9.3Е-02 

3.Е-01 

3.1Е-01 

типова 

1.9Е-01 

3.Е-01 

6.2Е-01 

Tm-170 

максимальна 

7.4Е+00 

2.Е+01 

3.7Е-01 

мінімальна 

7.4Е-01 

2.Е+01 

3.7Е-02 

типова 

5.6Е+00 

2.Е+01 

2.8Е-01 

Джерела для брахітерапії високої/середньої потужності 

Co-60 

максимальна 

7.4Е-01 

3.Е-02 

2.5Е+01 

мінімальна 

1.9Е-01 

3.Е-02 

6.2Е+00 

типова 

3.7Е-01 

3.Е-02 

1.2Е+01 

Cs-137 

максимальна 

3.0Е-01 

1.Е-01 

3.0Е+00 

мінімальна 

1.1Е-01 

1.Е-01 

1.1Е+00 

типова 

1.1Е-01 

1.Е-01 

1.1Е+00 

Ir-192 

максимальна 

4.4Е-01 

8.Е-02 

5.6Е+00 

мінімальна 

1.1Е-01 

8.Е-02 

1.4Е+00 

типова 

2.2Е-01 

8.Е-02 

2.8Е+00 

Калібрувальні джерела 

Co-60 

максимальна 

1.2Е+00 

3.Е-02 

4.1Е+01 

мінімальна 

2.0Е-02 

3.Е-02 

6.8Е-01 

типова 

7.4Е-01 

3.Е-02 

2.5Е+01 

Cs-137 

максимальна 

1.1Е+02 

1.Е-01 

1.1Е+03 

мінімальна 

5.6Е-02 

1.Е-01 

5.6Е-01 

типова 

2.2Е+00 

1.Е-01 

2.2Е+01 

Категорія 3 

Джерела для датчиків рівня 

Cs-137 

максимальна 

1.9Е-01 

1.Е-01 

1.9Е+00 

мінімальна 

3.7Е-02 

1.Е-01 

3.7Е-01 

типова 

1.9Е-01 

1.Е-01 

1.9Е+00 

Co-60 

максимальна 

3.7Е-01 

3.Е-02 

1.2Е+01 

мінімальна 

3.7Е-03 

3.Е-02 

1.2Е-01 

типова 

1.9Е-01 

3.Е-02 

6.2Е+00 

Калібрувальні джерела 

Am-241 

максимальна  

7.4Е-01  

6.Е-02  

1.2Е+01 

мінімальна 

1.9Е-01 

6.Е-02 

3.1Е+00 

типова 

3.7Е-01 

6.Е-02 

6.2Е+00 

Джерела для конвеєрних датчиків 

Cs-137 

максимальна 

1.5Е+00 

1.Е-01 

1.5Е+01 

мінімальна 

1.1Е-04 

1.Е-01 

1.1Е-03 

типова 

1.1Е-01 

1.Е-01 

1.1Е+00 

Cf-252 

максимальна 

1.4Е-03 

2.Е-02 

6.8Е-02 

мінімальна 

1.4Е-03 

2.Е-02 

6.8Е-02 

типова 

1.4Е-03 

2.Е-02 

6.8Е-02 

Джерела для здійснення контролю за вигоранням печей 

Co-60 

максимальна 

7.4Е-02 

3.Е-02 

2.5Е+00 

мінімальна 

3.7Е-02 

3.Е-02 

1.2Е+00 

типова 

3.7Е-02 

3.Е-02 

1.2Е+00 

Джерела для вимірювання глибини 

Co-60 

максимальна 

9.6Е-02 

3.Е-02 

3.2Е+00 

мінімальна 

9.3Е-03 

3.Е-02 

3.1Е-01 

типова 

2.8Е-02 

3.Е-02 

9.3Е-01 

Cs-137 

максимальна 

3.7Е-01 

1.Е-01 

3.7Е+00 

мінімальна 

7.4Е-03 

1.Е-01 

7.4Е-02 

типова 

7.4Е-02 

1.Е-01 

7.4Е-01 

Джерела для ротаційних систем контролю за трубами 

Cs-137 

максимальна 

1.9Е-01 

1.Е-01 

1.9Е+00 

мінімальна 

7.4Е-02 

1.Е-01 

7.4Е-01 

типова 

7.4Е-02 

1.Е-01 

7.4Е-01 

Джерела для запуску експериментальних реакторів 

Am-241 / Be 

максимальна  

1.9Е-01  

6.Е-02  

3.1Е+00  

мінімальна 

7.4Е-02 

6.Е-02 

1.2Е+00 

типова 

7.4Е-02 

6.Е-02 

1.2Е+00 

Джерела для каротажних пристроїв 

Am-241 / Be 

максимальна 

8.5Е-01 

6.Е-02 

1.4Е+01 

мінімальна 

1.9Е-02 

6.Е-02 

3.1Е-01 

типова 

7.4Е-01 

6.Е-02 

1.2Е+01 

Cs-137 

максимальна 

7.4Е-02 

1.Е-01 

7.4Е-01 

мінімальна 

3.7Е-02 

1.Е-01 

3.7Е-01 

типова 

7.4Е-02 

1.Е-01 

7.4Е-01 

Cf-252 

максимальна 

4.1Е-03 

2.Е-02 

2.0Е-01 

мінімальна 

1.0Е-03 

2.Е-02 

5.0Е-02 

типова 

1.1Е-03 

2.Е-02 

5.6Е-02 

Джерела для серцевих стимуляторів 

Pu-238 

максимальна 

3.0Е-01 

6.Е-02 

4.9Е+00 

мінімальна 

1.1Е-01 

6.Е-02 

1.8Е+00 

типова 

1.1Е-01 

6.Е-02 

1.9Е+00 

Калібрувальні джерела 

Pu-239 / Be 

максимальна 

3.7Е-01 

6.Е-02 

6.2Е+00 

мінімальна 

7.4Е-02 

6.Е-02 

1.2Е+00 

типова 

1.1Е-01 

6.Е-02 

1.9Е+00 

Категорія 4 

Джерела для брахітерапії низької потужності 

Cs-137 

максимальна 

2.6Е-02 

1.Е-01 

2.6Е-01 

мінімальна 

3.7Е-04 

1.Е-01 

3.7Е-03 

типова 

1.9Е-02 

1.Е-01 

1.9Е-01 

Ra-226 

максимальна 

1.9Е-03 

4.Е-02 

4.6Е-02 

мінімальна 

1.9Е-04 

4.Е-02 

4.6Е-03 

типова 

5.6Е-04 

4.Е-02 

1.4Е-02 

I-125 

максимальна 

1.5Е-03 

2.Е-01 

7.4Е-03 

мінімальна 

1.5Е-03 

2.Е-01 

7.4Е-03 

типова 

1.5Е-03 

2.Е-01 

7.4Е-03 

Ir-192 

максимальна 

2.8Е-02 

8.Е-02 

3.5Е-01 

мінімальна 

7.4Е-04 

8.Е-02 

9.3Е-03 

типова 

1.9Е-02 

8.Е-02 

2.3Е-01 

Au-198 

максимальна 

3.0Е-03 

2.Е-01 

1.5Е-02 

мінімальна 

3.0Е-03 

2.Е-01 

1.5Е-02 

типова 

3.0Е-03 

2.Е-01 

1.5Е-02 

Cf-252 

максимальна 

3.1Е-03 

2.Е-02 

1.5Е-01 

мінімальна 

3.1Е-03 

2.Е-02 

1.5Е-01 

типова 

3.1Е-03 

2.Е-02 

1.5Е-01 

Джерела для датчиків товщини 

Kr-85 

максимальна 

3.7Е-02 

3.Е+01 

1.2Е-03 

мінімальна 

1.9Е-03 

3.Е+01 

6.2Е-05 

типова 

3.7Е-02 

3.Е+01 

1.2Е-03 

Sr-90 

максимальна 

7.4Е-03 

1.Е+00 

7.4Е-03 

мінімальна 

3.7Е-04 

1.Е+00 

3.7Е-04 

типова 

3.7Е-03 

1.Е+00 

3.7Е-03 

Am-241 

максимальна 

2.2Е-02 

6.Е-02 

3.7Е-01 

мінімальна 

1.1Е-02 

6.Е-02 

1.9Е-01 

типова 

2.2Е-02 

6.Е-02 

3.7Е-01 

Pm-147 

максимальна 

1.9Е-03 

4.Е+01 

4.6Е-05 

мінімальна 

7.4Е-05 

4.Е+01 

1.9Е-06 

типова 

1.9Е-03 

4.Е+01 

4.6Е-05 

Cm-244 

максимальна 

3.7Е-02 

5.Е-02 

7.4Е-01 

мінімальна 

7.4Е-03 

5.Е-02 

1.5Е-01 

типова 

1.5Е-02 

5.Е-02 

3.0Е-01 

Джерела для датчиків рівня 

Am-241 

максимальна 

4.4Е-03 

6.Е-02 

7.4Е-02 

мінімальна 

4.4Е-04 

6.Е-02 

7.4Е-03 

типова 

2.2Е-03 

6.Е-02 

3.7Е-02 

Cs-137 

максимальна 

2.4Е-03 

1.Е-01 

2.4Е-02 

мінімальна 

1.9Е-03 

1.Е-01 

1.9Е-02 

типова 

2.2Е-03 

1.Е-01 

2.2Е-02 

Co-60 

максимальна 

1.9Е-02 

3.Е-02 

6.2Е-01 

мінімальна 

1.9Е-04 

3.Е-02 

6.2Е-03 

типова 

8.7Е-04 

3.Е-02 

2.9Е-02 

Калібрувальні джерела 

Sr-90 

максимальна 

7.4Е-02 

1.Е+00 

7.4Е-02 

мінімальна 

7.4Е-02 

1.Е+00 

7.4Е-02 

типова 

7.4Е-02 

1.Е+00 

7.4Е-02 

Джерела для вологомірів 

Am-241 / Be 

максимальна 

3.7Е-03 

6.Е-02 

6.2Е-02 

мінімальна 

1.9Е-03 

6.Е-02 

3.1Е-02 

типова 

1.9Е-03 

6.Е-02 

3.1Е-02 

Джерела для вимірювачів густини 

Cs-137 

максимальна 

3.7Е-04 

1.Е-01 

3.7Е-03 

мінімальна 

3.0Е-04 

1.Е-01 

3.0Е-03 

типова 

3.7Е-04 

1.Е-01 

3.7Е-03 

Джерела для датчиків вологості/густини 

Am-241 / Be 

максимальна 

3.7Е-03 

6.Е-02 

6.2Е-02 

мінімальна 

3.0Е-04 

6.Е-02 

4.9Е-03 

типова 

1.9Е-03 

6.Е-02 

3.1Е-02 

Cs-137 

максимальна 

4.1Е-04 

1.Е-01 

4.1Е-03 

мінімальна 

3.7Е-05 

1.Е-01 

3.0Е-04 

типова 

3.7Е-04 

1.Е-01 

3.7Е-03 

Ra-226 

максимальна 

1.5Е-04 

4.Е-02 

3.7Е-03 

мінімальна 

7.4Е-05 

4.Е-02 

1.9Е-03 

типова 

7.4Е-05 

4.Е-02 

1.9Е-03 

Cf-252 

максимальна 

2.6Е-06 

2.Е-02 

1.3Е-04 

мінімальна 

1.1Е-06 

2.Е-02 

5.6Е-05 

типова 

2.2Е-06 

2.Е-02 

1.1Е-04 

Джерела для вимірювання густини кісток 

Cd-109 

максимальна 

7.4Е-04 

2.Е+01 

3.7Е-05 

мінімальна 

7.4Е-04 

2.Е+01 

3.7Е-05 

типова 

7.4Е-04 

2.Е+01 

3.7Е-05 

Gd-153 

максимальна 

5.6Е-02 

1.Е+00 

5.6Е-02 

мінімальна 

7.4Е-04 

1.Е+00 

7.4Е-04 

типова 

3.7Е-02 

1.Е+00 

3.7Е-02 

I-125 

максимальна 

3.0Е-02 

2.Е-01 

1.5Е-01 

мінімальна 

1.5Е-03 

2.Е-01 

7.4Е-03 

типова 

1.9Е-02 

2.Е-01 

9.3Е-02 

Am-241 

максимальна 

1.0Е-02 

6.Е-02 

1.7Е-01 

мінімальна 

1.0Е-03 

6.Е-02 

1.7Е-02 

типова 

5.0Е-03 

6.Е-02 

8.3Е-02 

Джерела для зняття статичної електрики 

Am-241 

максимальна 

4.1Е-03 

6.Е-02 

6.8Е-02 

мінімальна 

1.1Е-03 

6.Е-02 

1.9Е-02 

типова 

1.1Е-03 

6.Е-02 

1.9Е-02 

Po-210 

максимальна 

4.1Е-03 

6.Е-02 

6.8Е-02 

мінімальна 

1.1Е-03 

6.Е-02 

1.9Е-02 

типова 

1.1Е-03 

6.Е-02 

1.9Е-02 

Джерела для діагностики 

Mo-99 

максимальна 

3.7Е-01 

3.Е-01 

1.2Е+00 

мінімальна 

3.7Е-02 

3.Е-01 

1.2Е-01 

типова 

3.7Е-02 

3.Е-01 

1.2Е-01 

Джерела медичного призначення 

I-131 

максимальна 

7.4Е-03 

2.Е-01 

3.7Е-02 

мінімальна 

3.7Е-03 

2.Е-01 

1.9Е-02 

типова 

3.7Е-03 

2.Е-01 

1.9Е-02 

Категорія 5 

Джерела для рентгенофлюоресцентних аналізаторів 

Fe-55 

максимальна 

5.0Е-03 

8.Е+02 

6.2Е-06 

мінімальна 

1.1Е-04 

8.Е+02 

1.4Е-07 

типова 

7.4Е-04 

8.Е+02 

9.3Е-07 

Cd-109 

максимальна 

5.6Е-03 

2.Е+01 

2.8Е-04 

мінімальна 

1.1Е-03 

2.Е+01 

5.6Е-05 

типова 

1.1Е-03 

2.Е+01 

5.6Е-05 

Co-57 

максимальна 

1.5Е-03 

7.Е-01 

2.1Е-03 

мінімальна 

5.6Е-04 

7.Е-01 

7.9Е-04 

типова 

9.3Е-04 

7.Е-01 

1.3Е-03 

Джерела для детекторів електронного захвату 

Ni-63 

максимальна 

7.4Е-04 

6.Е+01 

1.2Е-05 

мінімальна 

1.9Е-04 

6.Е+01 

3.1Е-06 

типова 

3.7Е-04 

6.Е+01 

6.2Е-06 

H-3 

максимальна 

1.1Е-02 

2.Е+03 

5.6Е-06 

мінімальна 

1.9Е-03 

2.Е+03 

9.3Е-07 

типова 

9.3Е-03 

2.Е+03 

4.6Е-06 

Джерела для запобігання електричному розряду 

Am-241 

максимальна 

4.8Е-04 

6.Е-02 

8.0Е-03 

мінімальна 

4.8Е-05 

6.Е-02 

8.0Е-04 

типова 

4.8Е-05 

6.Е-02 

8.0Е-04 

Ra-226 

максимальна 

3.0Е-06 

4.Е-02 

7.4Е-05 

мінімальна 

2.6Е-07 

4.Е-02 

6.5Е-06 

типова 

1.1Е-06 

4.Е-02 

2.8Е-05 

H-3 

максимальна 

7.4Е-03 

2.Е+03 

3.7Е-06 

мінімальна 

7.4Е-03 

2.Е+03 

3.7Е-06 

типова 

7.4Е-03 

2.Е+03 

3.7Е-06 

Джерела для брахітерапії (малопотужні аплікатори для очей) 

Sr-90 

максимальна 

1.5Е-03 

1.Е+00 

1.5Е-03 

мінімальна 

7.4Е-04 

1.Е+00 

7.4Е-04 

типова 

9.3Е-04 

1.Е+00 

9.3Е-04 

Ru / Rh-106 

максимальна 

2.2Е-05 

3.Е-01 

7.4Е-05 

мінімальна 

8.1Е-06 

3.Е-01 

2.7Е-05 

типова 

2.2Е-05 

3.Е-01 

7.4Е-05 

Pd-103 

максимальна 

1.1Е-03 

9.Е+01 

1.2Е-05 

мінімальна 

1.1Е-03 

9.Е+01 

1.2Е-05 

типова 

1.1Е-03 

9.Е+01 

1.2Е-05 

Джерела для проведення перевірки позитронних емісійних томографів 

Ge-68 

максимальна 

3.7Е-04 

7.Е-01 

5.3Е-04 

мінімальна 

3.7Е-05 

7.Е-01 

5.3Е-05 

типова 

1.1Е-04 

7.Е-01 

1.6Е-04 

Джерела для проведення спектрометрії 

Co-57 

максимальна 

3.7Е-03 

7.Е-01 

5.3Е-03 

мінімальна 

1.9Е-04 

7.Е-01 

2.6Е-04 

типова 

1.9Е-03 

7.Е-01 

2.6Е-03 

Тритієві мішені для нейтронних генераторів 

H-3 

максимальна 

1.1Е+00 

2.Е+03 

5.6Е-04 

мінімальна 

1.1Е-01 

2.Е+03 

5.6Е-05 

типова 

2.6Е-01 

2.Е+03 

1.3Е-04 

Джерела медичного призначення 

P-32 

максимальна 

2.2Е-02 

1.Е+01 

2.2Е-03 

мінімальна 

2.2Е-03 

1.Е+01 

2.2Е-04 

типова 

2.2Е-02 

1.Е+01 

2.2Е-03 


 

 

Додаток 3
до Технічного регламенту 


 

ПЕРЕЛІК
модулів оцінки відповідності закритих джерел вимогам Технічного регламенту

 

 

Категорія закритого джерела згідно з додатком 2 

Модулі оцінки відповідності закритого джерела 

C+B або E+B, або F+B, або G, або H 

C+B або E+B, або F+B, або G 

C+B або D+B, або E+B, або F+B, або G 

Aa або B, або C+B, або D+B, або E+B, або F+B 

A або Aa, або B, або C+B, або D, або D+B, 
або E, або E+B 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2007 р. N 1382 


 

ПЛАН
заходів щодо запровадження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання

 

 

Найменування заходу 

Відповідальні за виконання 

1. Складення та опублікування переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності джерел іонізуючого випромінювання вимогам Технічного регламенту 

Держспоживстандарт
Держатомрегулювання 

2. Популяризація застосування положень Технічного регламенту шляхом застосування засобів масової інформації, проведення семінарів і конференцій 

- " - 

3. Підготовка вітчизняних підприємств-виробників до виготовлення продукції згідно з вимогами Технічного регламенту 

- " - 

4. Призначення органів з оцінки відповідності закритих джерел іонізуючого випромінювання вимогам Технічного регламенту 

- " - 


 

____________


Назад 


Продукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2020, ЛЕОНОРМ.