Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! АКЦІЇ! ЗНИЖКА до 70%! Для користувачів ІС «ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ», які придбали оновлення на 2020 р., вартість ONLINE-доступу на Інтернет-порталі "Леонорм" до повного актуалізованого каталогу бібліографічних описів національних стандартів та Реєстрів "Леонорм-ABCD" (код 7903)! Докладніше...

Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держспоживстандарту України
від 13 березня 2006 р. N 77


 

ПРОГРАМА
перегляду чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, та приведення їх у відповідність до Угоди про технічні бар'єри у торгівлі Світової організації торгівлі

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

Стандартизація є одним із дійових важелів управління економікою, відіграє значну роль у виробництві конкурентоспроможної продукції, сприяє захисту навколишнього природного середовища та ощадливого використання ресурсів.

Систему стандартизації, отриману Україною після розпаду Радянського Союзу, було створено на принципах планової економіки, де держава, і тільки держава, несла відповідальність за безпеку продукції та послуг, а стандарт був законом. Нормативні документи жорстко регламентували вимоги до продукції, тобто все піддавалося тотальному контролю. Національна стандартизація створювалась в умовах переходу до ринкової економіки, нестабільної економічної і фінансової ситуації та на основі розгалуженої системи стандартизації колишнього СРСР.

У 1992 році Урядом України разом з урядами республік колишнього СРСР підписано Угоду про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації. Згідно з Угодою державні стандарти колишнього СРСР набули статусу міждержавних і стали чинними в Україні та інших республіках колишнього СРСР, які підписали Угоду.

Станом на 1 березня 2006 року фонд чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, складає 16765 стандартів.

Ці стандарти за роками введення їх у дію та у відсотковому відношенні до загальної кількості розподілені таким чином:

1947 - 1959 роки - 84 стандарти (0,5 %);

1960 - 1969 роки - 973 стандарти (5,8 %);

1970 - 1979 роки - 6672 стандарти (39,8 %);

1980 - 1991 роки - 9036 стандартів (53,9 %).

Такий підхід не відповідає міжнародним нормам та правилам, принципам Світової організації торгівлі (далі - СОТ), зокрема, Угоди про технічні бар'єри у торгівлі, не сприяє впровадженню нових технологій та інновацій і є об'єктом постійної критики з боку торгових партнерів України.

Як показав час, глобальна економіка вимагає зняття не тільки бар'єрів, що створюються встановленням тарифів і квот, але й технічних бар'єрів, якими є стандарти і процедури оцінки відповідності. Тому, обов'язком національних органів з стандартизації є застосування стандартів, які б сприяли міжнародному обміну товарами і послугами, підвищенню якості, продуктивності, ефективності і надійності на всіх рівнях виробництва і торгівлі заради однієї кінцевої мети - задовольняти споживачів та сприяти охороні здоров'я, безпечним умовам праці і збереженню навколишнього середовища в інтересах населення всіх країн світу.

Відповідно до зобов'язань, які взяла на себе Україна в рамках переговорів з вступу до СОТ, Держспоживстандартом розроблено Програму перегляду чинних в Україні стандартів колишнього СРСР та відміни тих, що застаріли і можуть створювати технічні бар'єри в торгівлі.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Мета Програми полягає у забезпеченні розвитку національної стандартизації, її відповідності вимогам Угоди про технічні бар'єри в торгівлі Світової організації торгівлі та гармонізації з європейською моделлю стандартизації.

Завданням Програми є перегляд чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, та приведення їх у відповідність до Угоди про технічні бар'єри у торгівлі СОТ.

НАПРЯМИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

При розробленні проекту Програми проведено попередній аналіз чинних в Україні міждержавних стандартів (16674 стандарти) з визначенням доцільності їх для подальшого використання. У результаті аналізу сформовано переліки міждержавних стандартів:

• які підлягають скасуванню, як такі, що втратили свою актуальність, не використовуються і не відповідають вимогам чинного законодавства (131 стандарт);

• які потребують перевірки та перегляду та які розподілені для виконання цих робіт за технічними комітетами стандартизації (далі - ТК) та органами виконавчої влади за напрямами їх діяльності (12136 стандартів);

• які потребують перевірки та перегляду та які ще не розподілені для виконання цих робіт за ТК та органами виконавчої влади за напрямами їх діяльності у зв'язку з тим, що немає ТК, до сфери дії яких відносяться ці стандарти (4407 стандартів).

Основними напрямками виконання Програми є:

• перевірка міждержавних стандартів на відповідність законодавству, інтересам держави, потребам споживачів, рівню розвитку науки і техніки, вимогам міжнародних та регіональних стандартів, положенням Угоди про технічні бар'єри в торгівлі;

• перегляд міждержавних стандартів з внесенням змін до них, заміну їх на відповідні міжнародні або національні стандарти;

• скасування міждержавних стандартів, які втратили актуальність, не використовуються і не відповідають вимогам чинного законодавства.

МЕХАНІЗМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на Держспоживстандарт.

Для виконання Програми в установленому порядку залучаються ТК, центральні органи виконавчої влади, науково-дослідні і наукові установи та організації.

Кількість міждержавних стандартів, які необхідно перевірити, переглянути, та розподіл їх за ТК та органами виконавчої влади за напрямами їх діяльності та роками виконання цих робіт наведено у додатку 1.

ДП "УкрНДНЦ" протягом 2006 року здійснює заходи щодо додаткового розподілу та закріплення міждержавних стандартів за ТК та органами виконавчої влади за напрямами їх діяльності, а саме надає пропозиції щодо:

• скасування міждержавних стандартів;

• додаткового розподілу та закріплення міждержавних стандартів за технічними комітетами стандартизації та органами виконавчої влади за напрямами їх діяльності;

• зміни до Програми у частині кількості міждержавних стандартів, які необхідно перевірити та переглянути.

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у відповідності з обсягом фінансування цього заходу, що визначено у Державній програмі стандартизації на 2006 - 2010 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 року N 229.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

Контроль за виконанням Програми здійснюється Держспоживстандартом.

Центральні органи виконавчої влади та технічні комітети стандартизації протягом року подають до Держспоживстандарту пропозиції щодо скасування міждержавних стандартів та затвердження нових національних стандартів.

ДП "УкрНДНЦ" щокварталу до 15 числа наступного кварталу, починаючи з II кварталу 2006 року, подає Держспоживстандарту інформацію щодо результатів виконання Програми за формами, які наведені у додатках 2 та 3. Інформація наводиться окремо за квартал та в накопичувальному порядку за весь період виконання Програми.

Держспоживстандарт щороку до 1 березня наступного року, починаючи з 2007 року, подає звіт про результати виконання Програми Кабінетові Міністрів України.

Внесення, у разі потреби, змін до Програми здійснюється Держспоживстандартом в установленому порядку.

За результатами виконання Програми Держспоживстандарт у тримісячний строк готує заключний звіт та узагальнений висновок.

Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Виконання Програми забезпечить:

• реалізацію державної політики щодо застосування українською промисловістю міжнародних та європейських стандартів з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів та послуг на внутрішньому та зовнішньому ринках;

• удосконалення та оптимізацію фонду чинних в Україні нормативних документів в усіх галузях національної економіки, які відповідатимуть її потребам;

• активізацію роботи технічних комітетів стандартизації та інших суб'єктів стандартизації України.

 

Начальник
управління стандартизації

 
А. Нелепов


 

 

Додаток 1
до Програми перегляду чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, та приведення їх у відповідність до Угоди про технічні бар'єри у торгівлі Світової організації торгівлі


 

Розподіл міждержавних стандартів, затверджених до 1992 року, за роками їх перегляду та виконавцями

 

Центральний орган виконавчої влади, ТК

Кількість стандартів по роках

Загальна кількість стандартів

2007

2008

2009

2010

Міністерство промислової політики України

ТК-1

14

15

14

14

57

ТК-2

23

30

23

17

93

ТК-3

14

14

14

14

56

ТК-4

27

28

27

27

109

ТК-5

26

25

25

25

101

ТК-6

18

18

18

17

71

ТК-7

20

20

20

19

79

ТК-8

36

37

37

36

146

ТК-9

26

26

26

26

104

ТК-10

151

151

151

150

603

ТК-11

138

139

138

139

554

ТК-12

7

8

8

8

31

ТК-13

16

17

17

17

67

ТК-15

28

29

29

28

114

ТК-16

24

25

24

24

97

ТК-17

16

16

16

16

64

ТК-18

90

91

91

90

362

ТК-20

38

39

39

38

154

ТК-21

6

7

7

7

27

ТК-22

7

8

8

7

30

ТК-25

8

9

9

9

35

ТК-27

19

18

19

18

74

ТК-28

10

10

10

10

40

ТК-30

5

5

5

5

20

ТК-31

6

7

7

6

26

ТК-33

19

18

18

18

73

ТК-37

56

56

56

56

224

ТК-39

126

127

127

127

507

ТК-42

5

6

6

6

23

ТК-43

2

2

2

1

7

ТК-44

36

36

36

37

145

ТК-45

17

17

17

17

68

ТК-46

6

7

7

7

27

ТК-47

22

22

21

22

87

ТК-49

4

3

4

3

14

ТК-50

1

1

1

1

4

ТК-51

66

67

67

67

267

ТК-53

7

8

7

7

29

ТК-54

11

10

10

10

41

ТК-55

60

60

60

59

239

ТК-57

6

6

5

6

23

ТК-59*

23

23

23

22

91

ТК-62

15

12

13

11

51

ТК-65

7

8

7

8

30

ТК-66

35

35

35

34

139

ТК-69

28

29

29

29

115

ТК-72

121

121

121

121

484

ТК-73

13

13

13

13

52

ТК-74

7

7

7

7

28

ТК-78

11

11

11

11

44

ТК-80

28

28

27

28

111

ТК-81

11

12

11

11

45

ТК-83

9

10

10

10

39

ТК-84

6

6

5

5

22

ТК-85

8

8

8

7

31

ТК-87*

3

4

4

3

14

ТК-88

8

8

8

7

31

ТК-91

3

4

3

3

13

ТК-95

27

27

27

26

107

ТК-96

13

14

14

14

55

ТК-97

1

1

1

1

4

ТК-98

19

19

19

19

76

ТК-99

18

19

19

19

75

ТК-100

10

11

10

10

41

ТК-102

7

7

7

6

27

ТК-104

2

2

2

2

8

ТК-108

4

7

9

4

24

ТК-111

14

14

13

13

54

ТК-113

14

13

13

13

53

ТК-114

27

26

26

26

105

ТК-116

7

7

6

6

26

ТК-120

30

29

29

29

117

ТК-123

4

5

5

4

18

ТК-125

193

194

193

193

773

ТК-128

79

79

79

79

316

ТК-131

88

89

89

88

354

ТК-134

6

7

7

6

26

ТК-136

75

75

75

74

299

ТК-137

12

12

12

12

48

ТК-151

14

14

14

13

55

Усього

2217

2248

2230

2198

8893

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ТК-23

15

16

16

15

62

ТК-24

21

21

21

20

83

ТК-29

2

1

2

1

6

ТК-36

1

-

-

-

1

ТК-41

24

23

24

24

95

ТК-56

1

-

-

-

1

ТК-58

1

1

-

-

2

ТК-60

5

5

5

5

20

ТК-61

5

5

5

5

20

ТК-64

3

2

2

2

9

ТК-67

4

4

4

4

16

ТК-71

7

6

7

6

26

ТК-86

17

16

17

16

66

ТК-110

4

3

3

3

13

ТК-132

33

34

34

33

134

ТК-140

51

51

51

50

203

ТК-142

22

22

22

21

87

ТК-145

12

12

12

11

47

ТК-149

14

15

15

14

58

ТК-152

16

17

16

16

65

ТК-153

11

11

12

11

45

ТК-154

3

2

2

2

9

Усього

272

267

270

259

1068

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТК-19

1

1

-

-

2

ТК-70

2

2

3

2

9

ТК-130

5

5

5

5

20

ТК-144

9

9

9

9

36

Усього

17

17

17

16

67

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

ТК-26

 

26

26

26

105

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ТК-38

83

83

83

83

332

ТК-48

7

8

8

8

31

ТК-79

20

20

20

19

79

ТК-92

21

21

21

21

84

ТК-133

4

4

4

4

16

ТК-138

3

4

4

3

14

ТК-146

6

7

6

6

25

Усього

144

147

146

144

581

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ТК-77

28

28

27

27

110

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

ТК-82

29

29

28

28

114

ТК-103

3

3

3

2

11

ТК-109

2

1

1

1

5

ТК-147

7

8

7

7

29

Усього

41

41

39

38

159

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

ТК-40

13

14

13

14

54

ТК-121

6

6

6

5

23

ТК-135

41

41

42

41

165

Усього

60

61

61

60

242

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НДІ спец. техніки МВС

5

5

5

5

20

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

ТК-101

15

14

15

14

58

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

ТК-(34 - 35)

10

10

10

11

41

ТК-63

128

129

129

129

515

ТК-89

1

1

-

-

2

ТК-93

1

1

-

-

2

ТК-118

11

12

11

11

45

ТК-122

49

49

50

49

197

ТК-150

8

8

8

7

31

Усього

208

210

208

207

833

РАЗОМ

3034

3064

3044

2994

12136


 

Примітка:

* роботи за напрямком діяльності:
ТК 59 виконує ДНПП "Укренергомаш";
ТК 87 виконує НВП "Автовантажмаш".

 

Додаток 2
до Програми перегляду чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, та приведення їх у відповідність до Угоди про технічні бар'єри у торгівлі Світової організації торгівлі


 

Інформація про стан виконання
Програми перегляду чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, та приведення їх у відповідність до Угоди про технічні бар'єри у торгівлі Світової організації торгівлі

 

за __ квартал 200_ року

Центральний орган виконавчої влади, ТК, організація

Завдання на 200_ рік

Кількість міждержавних стандартів, які перевірено

Кількість міждержавних стандартів, про які прийнято рішення щодо подальшого застосування*

Підстава прийнятого рішення

Кількість міждержавних стандартів, які переглянуто

Кількість міждержавних стандартів, які запропоновано скасувати*

Підстава (N, дата наказу)

Кількість розроблених нових національних стандартів (з них гармонізованих з міжнародними та європейськими)**

Підстава (N, дата наказу)

Кількість змін, внесених до міждержавних стандартів*

Підстава (N, дата наказу)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 

Примітки:

* додаються переліки стандартів;

** у переліку, який додається до графи 9, вказується, який відповідний міждержавний стандарт скасовано.

 

Додаток 3
до Програми перегляду чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, та приведення їх у відповідність до Угоди про технічні бар'єри у торгівлі Світової організації торгівлі


 

Узагальнена інформація про стан виконання
Програми перегляду чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, та приведення їх у відповідність до Угоди про технічні бар'єри у торгівлі Світової організації торгівлі

 

станом на ____________ 200_ року

Центральний орган виконавчої влади, ТК, організація

Завдання на 200_ рік

Кількість міждержавних стандартів, які перевірено

Кількість міждержавних стандартів, про які прийнято рішення щодо подальшого застосування

Підстава прийнятого рішення

Кількість міждержавних стандартів, які переглянуто

Кількість міждержавних стандартів, які запропоновано скасувати

Підстава (N, дата наказу)

Кількість розроблених нових національних стандартів (з них гармонізованих з міжнародними та європейськими)

Підстава (N, дата наказу)

Кількість змін, внесених до міждержавних стандартів

Підстава (N, дата наказу)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 

____________

 

Надруковано:
"Стандартизація, сертифікація, якість",
N 3, 2006 р.


Назад

 


Продукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2020, ЛЕОНОРМ.