Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам завантажити каталог інформаційних продуктів, видань, баз даних та послуг виробництва НІЦ "ЛЕОНОРМ" на 2023-2024 роки станом на 01.10.2023 р.  З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 07 листопада 2023 р. № 1166

Київ

Про затвердження Порядку проведення моніторингу об’єкта оброблення відходів

Відповідно до пункту 4 частини дванадцятої статті 42 Закону України “Про управління відходами” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення моніторингу об’єкта оброблення відходів, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та вводиться в дію через шість місяців з дня припинення або скасування дії правового режиму воєнного стану в Україні.

 

            Прем’єр-міністр України                     Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2023 р. № 1166

ПОРЯДОК
проведення моніторингу об’єкта оброблення відходів

1. Цей Порядок визначає основні вимоги щодо організації проведення моніторингу об’єктів оброблення відходів для спостереження за станом навколишнього природного середовища та обсягами його ймовірного забруднення в результаті здійснення на установці, інженерній споруді або іншому об’єкті операцій з відновлення або видалення відходів, взаємодії суб’єктів господарювання у сфері управління відходами з органами державної влади та органами місцевого самоврядування у процесі проведення моніторингу об’єктів оброблення відходів, зокрема подання їм інформації для прийняття рішень у сфері управління відходами.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

інформаційна система управління відходами — функціональний модуль Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема”, який забезпечує доступ до інформації про відходи, виробників продукції, організацію розширеної відповідальності виробника, суб’єктів господарювання у сфері оброблення відходів, у вигляді електронної бази даних;

моніторинг об’єкта оброблення відходів (далі — моніторинг) — проведення суб’єктом господарювання у сфері управління відходами спостереження за станом навколишнього природного середовища та території об’єкта оброблення відходів або території, прилеглої до такого об’єкта, за змінами хімічної або фізичної характеристики викидів, скидання, споживання, еквівалентних параметрів або технічних заходів на території, на якій розташований обʼєкт;

об’єкт моніторингу — навколишнє природне середовище та територія об’єкта оброблення відходів або територія, прилегла до такого обєкта, що можуть зазнавати потенційного негативного впливу;

план заходів із проведення моніторингу (далі — план) — окремий документ або частина інструкції з експлуатації об’єкта оброблення відходів, що розробляються та затверджуються суб’єктом моніторингу відповідно до Правил технічної експлуатації установок спалювання відходів та установок сумісного спалювання відходів, затверджених Міндовкіллям;

програма проведення моніторингу (далі — програма) — окремий документ або частина інструкції з експлуатації об’єкта оброблення відходів, що розробляються та затверджуються суб’єктом моніторингу в установленому законодавством порядку з урахуванням Правил технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації, затверджених Міндовкіллям;

суб’єкт моніторингу — суб’єкт господарювання незалежно від форми власності, що здійснює операції з відновлення та/або видалення відходів та експлуатує об’єкт оброблення відходів.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про управління відходами”.

3. Моніторинг проводиться шляхом збирання, обробки, збереження, узагальнення та аналізу інформації про операції з управління відходами для запобігання та мінімізації їх негативного впливу на навколишнє природне середовище та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття органами державної влади та органами місцевого самоврядування рішень у сфері управління відходами.

4. Суб’єкт моніторингу, який має намір отримати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, повинен розробити та затвердити план і подати його разом з переліком документів та заявою про отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів до Міндовкілля відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України “Про управління відходами”. 

У разі змін в управлінні основними видами відходів та/або технологічному процесі об’єкта оброблення відходів, на якому здійснюються операції з термічного оброблення відходів, суб’єкт моніторингу зобов’язаний переглянути план, внести відповідні зміни до нього та надіслати протягом 15 календарних днів з дня внесення таких змін Міндовкіллю через інформаційну систему управління відходами повідомлення про внесені зміни.

5. Суб’єкт моніторингу, який експлуатує об’єкт оброблення відходів, на якому здійснюються операції з відновлення або видалення відходів, включаючи підготовку відходів до відновлення або видалення, зобов’язаний проводити моніторинг на підставі розробленої відповідно до Порядку розроблення Програми моніторингу обʼєкта оброблення відходів, затвердженого Міндовкіллям, та затвердженої таким суб’єктом програми.

Якщо суб’єктом моніторингу програма розроблена вперше, він надсилає її протягом 15 календарних днів з дня затвердження програми Міндовкіллю через інформаційну систему управління відходами для інформування про виконання зобов’язань, передбачених дозволом на здійснення операцій з оброблення відходів.

Програма розробляється на один календарний рік та надсилається щороку до 15 грудня року, що передує року, на який вона розроблена, суб’єктом моніторингу до Міндовкілля через інформаційну систему управління відходами.

У разі змін в управлінні основними видами відходів та/або технологічному процесі об’єкта оброблення відходів суб’єкт моніторингу зобов’язаний переглянути програму, внести відповідні зміни до неї та надіслати протягом 15 календарних днів з дня внесення таких змін Міндовкіллю через інформаційну систему управління відходами повідомлення про внесені зміни.

6. План або програма формуються суб’єктом моніторингу з урахуванням виду, складу і властивостей відходів, які підлягають обробленню на відповідному об’єкті оброблення відходів, основних параметрів технологічного процесу та особливих умов експлуатації об’єкта оброблення відходів, а також Правил технічної експлуатації об’єктів оброблення відходів, затверджених Міндовкіллям.

7. Суб’єкт моніторингу для збереження навколишнього природного середовища зобов’язаний дотримуватися, зокрема, нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах, допустимого рівня шуму.

8. У разі перевищення нормативних показників, що встановлені законодавством, за результатами інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел викидів, вод та ґрунтів суб’єкт моніторингу зобов’язаний вжити заходів, спрямованих на приведення показників у відповідність з нормативними показниками, та усунути наслідки такого впливу, а також проінформувати протягом одного робочого дня територіальний орган Держекоінспекції та орган місцевого самоврядування.

9. Проведення моніторингу здійснюється за рахунок власних коштів суб’єктів моніторингу, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

_____________________

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.